Algemene voorwaarden Zin-Geving


Artikel 1 – Algemeen en definities

1.1. Zin-Geving is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak waar je terecht kunt voor coaching en begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid/voeding, ontspanning/massages en vitaliteit.

1.2. Zin-Geving is gevestigd en kantoorhoudend aan Jade 4, 3643 AD Mijdrecht.

1.3. Zin-Geving is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 57566143.

1.4. Opdrachtnemer is Zin-Geving, vertegenwoordigd door mevrouw S. Veerhuis – van den Corput.

1.5. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Zin-Geving.

1.6. Onder de overeenkomst vallen alle afspraken welke gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en totstandkoming 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen (toekomstige daaronder begrepen) tussen Zin-Geving en de opdrachtgever. 

2.2.Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen. 

2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

Artikel 3 – Aanvaarding en uitvoering opdracht 

3.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Zin-Geving. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3.2. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kan Zin-Geving de overeenkomst te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn. 

3.3. De opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de vergoeding te betalen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, met een minimale waarde van 50% van het totaalbedrag.

3.4. Zin-Geving voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. 

3.5. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, betreffen de werkzaamheden van        Zin-Geving een inspanningsverbintenis. Zin-Geving geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat. Als opdrachtgever niet tevreden is over een door Zin-Geving geleverde prestatie, dient dat binnen zeven (7) dagen na sessie schriftelijk aan Zin-Geving te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat opdrachtgever tevredengesteld wordt.

Deze privacyverklaring is opgesteld door een jurist van J Law en is in overeenstemming met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming.